BZA


Aktualności

Polityka Prywatności
24.05.2018

Poniżej znajdują się informacje na temat sposobów ochrony i przetwarzania Państwa daych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BZA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 552A, 03-994 Warszawa. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000194101. NIP: 897-15-14-409. Kapitał zakładowy 500 000,00 PLN w całości opłacony.

Dane kontaktowe administratora

BZA S.A., ul. Wał Miedzeszyński 552A, 03-994 Warszawa
tel.: 22 615 83 30,  22 615 87 37,
fax.: 22 615 83 38, 22 615 87 27,
ado@bza.com.pl , www.bza.com.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • - zawarcia i wykonania umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonywanie umowy),

 • - ustalenia preferencji odnośnie zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonywanie umowy),

 • - weryfikacji wiarygodności płatniczej przez okres obejmujący przygotowanie oferty współpracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona zgoda) a następnie zawarcie i wykonywanie umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonywanie umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes BZA SA),

 • - wykonania ciążących na BZA SA obowiązków prawnych tj. w szczególności np.: wystawianie i wymagane prawem przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit c – obowiązek prawny), udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonywanie umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes).

 • - tworzenia analiz i statystyk zarówno na nasze potrzeby wewnętrzne, jak i Państwa wnioski o sporządzenie takich zestawień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonywanie umowy )

 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonywanie umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny).

 • - ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż wierzytelności BZA SA innemu podmiotowi- przez okres poprzedzający przedawnienia się roszczeń z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonywanie umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes BZA SA).

Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • - spółki z grupy kapitałowej BZA,

 • - upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności: sądy, urzędy skarbowe, organy państwowe),

 • - biura informacji gospodarczej,

 • - nabywcy i giełdy wierzytelności,

 • - świadczące usługi:

   • a) księgowo – finansowe,
   • b) informatyczne,
   • c) audytorskie i kontrolne,
   • d) prawne i windykacyjne,
   • e) odzyskiwania zagranicznego podatku VAT i akcyzy,
   • f) z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,
   • g) archiwizacji dokumentacji księgowo-finansowej.

   

 • - kontrahenci BZA SA, z którymi współpracujemy łącząc oferowane produkty lub usługi w kompleksową ofertę. W zależności od Państwa sprecyzowanych preferencji przygotowana oferta może mieć mniejszy bądź szerszy zakres.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

BZA SA zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań dostawcy usług IT posiadającemu siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w "państwie trzecim"). W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej dpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych - należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:

 • - Wykonywania umowy/umów w okresie ich ważności.

 • - Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia powstałych roszczeń z tytułu umowy lub umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu.

 • - Badania preferencji i zapotrzebowania na oferowane przez BZA SA lub wspólnie z jej kontrahentami produkty i usługi – w okresie ważności umowy jako czasu, w którym występuje uzasadniony interes BZA SA w przetwarzaniu danych osobowych w tym celu albo do momentu wniesienia sprzeciwu.

 • - Wypełnienia ciążących na BZA SA obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Ma Pani/Pan prawo:

- Dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

- Do przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Pani/Pana.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając do BZA SA pisemny wniosek. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia przedmiotowego wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Posiadają  Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Prawo do sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.  Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W sytuacjach szczególnych mają również Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez BZA SA danych osobowych w następujących celach:

 • - badanie preferencji i zapotrzebowania na oferowane przez BZA SA lub wspólnie z jej kontrahentami produkty i usługi 

 • - ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż wierzytelności BZA SA innemu podmiotowi.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których został wyrażony sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania danych, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami.

Informacja o automatycznym podejmowaniu decyzji

Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencja ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do oceny Państwa wiarygodności kredytowej, przygotowania oferty współpracy i następnie zawarcia oraz wykonywania łączącej BZA SA z Państwem umowy bądź umów.

Powrót